Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjneSą to ubezpieczenia związane z ruchem pojazdów mechanicznych. Dzielimy je na obowiązkowe, czyli takie, do których zawarcia jesteśmy zobowiązani z mocy prawa, oraz dobrowolne, czyli takie, o których posiadaniu decydujemy sami. Najbardziej masowym i popularnym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody spowodowane ruchem tych pojazdów, zwane w skrócie OC
 

Ubezpieczenia AC (auto casco) 

Auto Casco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym przeznaczonym dla właścicieli pojazdów mechanicznych.
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem podstawowym oraz dodatkowym.

Czym należy kierować się przy wyborze ubezpieczenia AC?

 1. zakresem odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego,
 2. dogodnością zgłoszenia ewentualnej szkody. (Zwykle szkodę można zgłosić telefonicznie, przez internet lub osobiście),
 3. Sprawną i terminową obsługa odszkodowań,
 4. ceną.

Ubezpieczenia NW (następstwa nieszczęśliwych wypadków)

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych zabezpiecza Ciebie jak i Twoich pasażerów przed skutkami finansowymi tych wypadków. Ubezpieczenie NNW służy do tego, aby nigdy nie mieć potrzeby z niego korzystać.Gdy człowiek traci w wypadku najbliższą osobę, żadne pieniądze nie są w stanie mu tego zrekompensować. Odszkodowanie jest jedynie po to, aby  złagodzić skutki tego wypadku, na przykład poprzez pieniądze na pochówek, na protezę lub wózek inwalidzki.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków drogowych polegające na:

 • uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i pasażerów pojazdu,
 • oraz powstałe podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu
 • postoju i naprawy na trasie jazdy
 • bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu, jego pożarze i wybuchu


Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada m.in. za szkody powstałe, gdy:

 • wypadek jest wynikiem złego stanu zdrowia kierowcy
 • kierowca był w stanie nietrzeźwości pod wpływem narkotyków lub innych podobnie działających środków
 • w samochodzie było więcej osób, niż liczba wskazana w dowodzie rejestracyjnym
 • podczas jazd wyścigowych i konkursowych oraz treningów tych jazd